59/2019: Wykonanie nowej linii energetycznej zasilającej przebudowywany magazyn paszowy w Golinie Wielkiej 80

Odsłony: 800

Wykonanie nowej linii energetycznej zasilającej przebudowywany magazyn paszowy w Golinie Wielkiej 80 [59/2019]

 

Zarząd Hodowli Zarodowej Zwierząt „Żołędnica” Sp. z  o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie "Wykonanie nowej linii energetycznej zasilającej przebudowywany magazyn paszowy w Golinie Wielkiej 80, 63-940 Bojanowo".

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Względem Zamawiającego, jako spółki prawa handlowego, nie mają zastosowania przepisy o przetargu przeprowadzanym w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.- art. 3).
 2. Ogłoszenie będzie dostępne na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI” oraz na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z Oferentami i prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania:

 1. Wykonanie nowej linii energetycznej zasilającej przebudowywany magazyn paszowy w Golinie Wielkiej 80 – do zadania „Rozbudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej” wg kosztorysu zerowego stanowiącego załącznik (dostępny na www.zolednica.pl - zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI”).
 2. Termin wykonania zadania: od 01.06.2019 do 30.06.2019 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 30.05.2019 r. do godz. 11.00
 2. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: - koperta zewnętrzna winna być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „59/2019 Wykonanie nowej linii energetycznej zasilającej przebudowywany magazyn paszowy w Golinie Wielkiej 80”. Koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie: „59/2019 Wykonanie nowej linii energetycznej zasilającej przebudowywany magazyn paszowy w Golinie Wielkiej 80” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 30.05.2019 r. godz. 11”
 3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).

V. Inne:

 1. Oferent musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania robót
 2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 3. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego

 

 Załączniki:

Kosztorys zerowy + ath

Arkusz ofertowy

Projekt umowy

Opis

Mapa

 

 

 

LICZBA OFERENTÓW: 4

WYBRANO OFERTĘ za: 51.294,20 zł