22/2019 dostawa: system zarządzanią siarą ColoQuick

Odsłony: 937

SPECYFIKACJA do zapytania

na dostawę: system zarządzania siarą ColoQuick

 

 I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, fax655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompletny system zarządzania siarą ColoQuick (bez pasteryzatora), tj. zestaw do przechowywania oraz zadawania siary dla cieląt z sondą i smoczkiem.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: opis cenę w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu i daty dostawy przedmiotu zamówienia.
 2. Oferty należy składać do dnia 03.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zamawiającego.
 3. Oferta powinna być umieszczona w kopercie wewnętrznej, która powinna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz oznaczenie: Oferta na dostawę: system ColoQuick. Nie otwierać przed dniem 06.03.2019 r. g. 12. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego.
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).
 5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Osoba do kontaktu: Gł. Hodowca 6931134014, kontakt mailowy hzz(at)zolednica.pl.