19/2019 dostawa: BUDKI DLA CIELĄT

Odsłony: 885

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zapytania na dostawę wyposażenia cielętnika:

budki dla cieląt : 10 szt. x 1 z wyposażeniem oraz 5 szt. x 5 z wyposażeniem

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, fax655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Budki dla 5 szt. cieląt duże typu CalfOTel XL-5 z wygrodzeniami – 5 szt.

Dwuwarstwowe, żywiczne, wymiary (dł.xszer.xwys.) ok. 260x225x180 cm, z wygrodzeniami (dł.xszer.xwys.) ok. 225x225 x105 cm

+ Miski – 25  szt. - kompatybilne z wygrodzeniami do budek

+ Koryta do wiader5 szt. - kompatybilne z wygrodzeniami do budek

b) Budki dla 1 szt. cieląt małe typu CalfOTel Small z wygrodzeniami – 10 szt.

Dwuwarstwowe, żywiczne, wymiary (dł.xszer.xwys.) ok. 150x120x125 cm, z wygrodzeniami (dł.xszer.xwys.) ok. 150x120x100 cm, front wygrodzenia z uchwytami na 2 miski i 1 wiadro ze smoczkiem.

+ Miski i obręcze – po 20 szt. - kompatybilne z wygrodzeniami do budek

+ Wiadra ze smoczkiem + uchwyty – po 10 szt. - kompatybilne z wygrodzeniami do budek

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hzz(at)zolednica.pl) w terminie do dnia 01.03.2019 r. do godz.11.00.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: cenę w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu i daty dostawy przedmiotu zamówienia.
 3. Oferty należy składać do dnia 01.03.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zamawiającego.
 4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta b) koperta wewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: Oferta na dostawę budek do cielętnika. Nie otwierać przed dniem 01.03.2019 r. g. 12.
 5. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).
 6. Termin związania ofertą wynosi 14 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Osoba do kontaktu: Zootechnik 693113427, kontakt mailowy hzz(at)zolednica.pl.

 

 

Oferentów: 6

Wybrano ofertę za 42.238 zł netto

Kryterium wyboru: najniższa cena