13/2019 oferta sprzedaży: GROCH paszowy (85 t)

Odsłony: 1033

 

Zapytanie o ofertę na: sprzedaż 85 ton grochu paszowego ze zbiorów 2018 r.

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż 85 ton (+/- 5%) grochu paszowego ze zbiorów 2018 r.
 2. Parametry: nasiona suche (ok. 8% wilgotności), odm. Tarchalska
 3. Oferta ukaże się na www.zolednica.pl w zakładce Zapytania i przetargi
 4. Miejsce odbioru: Żołędnica 42, 63-900 Rawicz
 5. Po stronie Oferenta: odbiór przedmiotu oferty
 6. Termin odbioru przedmiotu zapytania: do uzgodnienia.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1t produktu
 3. Oferty należy składać do dnia 13.02.2019 r. do godz. 11.00.
 4. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).
 5. Termin związania ofertą wynosi 48 godzin, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu.

 V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
 3. Osoba do kontaktu: Agronom: 605456524, hzz(at)zolednica.pl.
 

Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (UMOWA K-S) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE