147/2018 dostawa: Dacia Duster

Odsłony: 1059

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zapytania na „dostawę pojazdu DACIA DUSTER”

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Dostawa pojazdu marki DACIA DUSTER COMFORT G.19 SCe 115 4x4
 2. Konfiguracja szczegółowa pojazdu: https://www.dacia.pl/samochody/pelna-gama/nowy-duster/konfigurator.html#summary/A1LkZcdhvsqpk4WqTUqKM
 3. Możliwe odstępstwa od preferowanej konfiguracji w wyposażeniu pojazdu – konieczne zaznaczenie różnic w ofercie
 4. Dopuszczalne oferty na auto demonstracyjne.
 5. Mile widziana dodatkowa kalkulacja na pojazd z fabrycznie montowaną instalacją LPG
 6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.03.2019 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1.
 2. Oferta musi zawierać: parametry pojazdu, cenę, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji.
 3. Oferty należy składać do dnia 06.12.2018 r. do godz. 12.00.
 4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego i posiadać oznaczenie: „oferta na dostawę pojazdu DACIA DUSTER”.
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie tytułu jak na kopercie zewnętrznej oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 06.12.2018 r. godz. 12
 1. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).

VI. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
 3. Kontakt w sprawie: hzz(at)zolednica.pl.