HISTORIA HZZ "ŻOŁĘDNICA"

 

HZZ "ŻOŁĘDNICA" Sp. z o.o. jest jedną z grona strategicznych spółek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (d. Agencji Nieruchomości Rolnych), nastawioną na rozwój i hodowlę bydła mlecznego rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Firma w obecnym układzie organizacyjnym istnieje od 1993 roku i gospodaruje na terenie 3 gmin: Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka w powiecie rawickim. W jej strukturze istnieją dwa Gospodarstwa: Żołędnica i Golina Wielka.

Przed 1939 rokiem gospodarstwa i folwarki obecnie wchodzące w skład HZZ "Żołędnica" były własnością prywatną, a jedynie Roszkówko należało do Skarbu Państwa Polskiego.

Po 1945 roku gospodarstwa Roszkówko, Zakrzewo, Konarzewo, Zmysłowo należały do Państwowych Gospodarstw Rolnych. Żołędnica była własnością Państwowych Zakładów Hodowli Roślin, a Chojno i Golejewko należały do Państwowych Zakładów Chowu Koni.

W 1950 roku wspominane majątki ziemskie przejął Centralny Zarząd Chowu Koni, tworząc Stadninę Koni "Żołędnica". Statutowym zadaniem Stadniny była hodowla koni pełnej krwi angielskiej oraz półkrwi wielkopolskiej.

Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa z dniem 1 lipca 1957 roku Stadnina została rozdzielona na Ośrodek Hodowli Zarodowej Żołędnica i Stadninę Koni Golejewko. Ta struktura trwała do 1 lipca 1961 roku, kiedy ponownie te jednostki zostały połączone. Obok hodowli koni, równocześnie prowadzona była hodowla bydła. W gospodarstwie Zakrzewo i Żołędnica - rasy czerwonej duńskiej i polskiej czerwonej odmiany rawickiej – a w pozostałych - rasy czarno-białej. Prowadzono także hodowlę trzody chlewnej rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha. Produkcja roślinna w dużej części nastawiona była na potrzeby produkcji zwierzęcej.

1 lipca 1971 roku do Stadniny Koni zostało przyłączone gospodarstwo Kawcze, będące poprzednio pod zarządem Ministerstwa Sprawiedliwości. Obszar przedsiębiorstwa zwiększył się wtedy do 4471 ha użytków rolnych.

W dniu 15.09.1992 roku, Stadninę przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddział terenowy w Warszawie. W wyniku zatwierdzonego planu restrukturyzacji z dnia 29.04.1993 roku, decyzją nr 40/1993 Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie, utworzono z byłej Stadniny Koni "Żołędnica" dwie spółki : Hodowlę Zarodową Zwierząt "Żołędnica" Sp. z o.o. i Stadninę Koni Golejewko Sp. z o.o.

Hodowla Zarodowa Zwierząt "Żołędnica" z siedzibą w Żołędnicy została utworzona Aktem Notarialnym w dniu 29.06.1993 roku. Zgromadzenie Wspólników w dniu 29.06.1993 roku powołało Zarząd.

Spółka w aporcie otrzymała 69,27 ha gruntów rolnych, a dzierżawiła z Agencji Nieruchomości Rolnych 2862,4 ha, w tym 2810,52 ha użytków rolnych o współczynniku bonitacji 1,1.  

Ale i tak najważniejsi są Ludzie... Wczoraj, Teraz i Jutro zapewniają istnienie i rozwój Hodowli Zarodowej Zwierząt "Żołędnica". To jej najcenniejszy kapitał.

Przez okres minionych sześćdziesięciu lat Przedsiębiorstwem kierowali:

1950 - 1971 inż. Antoni Jastrzębski

1971 - 1985 mgr inż. Jerzy Jurga

1985 - 1987 mgr inż. Józef Poniecki

1987 - 1988 mgr inż. Jacek Grycz

1988 - 1992 inż. Marian Dudzik

1992 - 1992 mgr inż. Waldemar Zawalski

1992 - 2012 mgr inż. Eugeniusz Luty