133/2018 oferta sprzedaży: 10 sztuk budek używanych dla cieląt

Odsłony: 1080

 

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu 10 sztuk budek używanych dla cieląt

Termin składania ofert: do dnia 05.11.2018 do g.11 - osobiście, pocztą, poprzez OLX.PL, hzz(at)zolednica.pl - (at) zamienić na @

 

Zapytanie o ofertę na: sprzedaż ok. 11 ton nasion soi ze zbiorów 2018 r.

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż 10 sztuk budek dla cieląt
 2. Parametry: używane, bez wygrodzeń, dla pojedynczych sztuk
 3. Oferta ukaże się na portalu OLX https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/rrVz/ i na zolednica.pl w zakładce Zapytania i przetargi
 4. Miejsce odbioru: Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka
 5. Po stronie Oferenta: odbiór przedmiotu oferty
 6. Termin odbioru przedmiotu zapytania: do uzgodnienia
IV. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - FORMULARZ
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 10 sztuk budek.
 3. Oferty należy składać do dnia 05.11.2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie Oferującego.
 4. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02) oraz poprzez portal OLX.
 5. Jeśli przedmiot zapytania nie zostanie w całości sprzedany, oferty będą przyjmowane także po terminie składania ofert.
 6. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą
V. Informacje dodatkowe
 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
 2. Osoba do kontaktu: Główny Hodowca tel. 655466708, hzz(at)zolednica.pl.


najlepsza oferta za 10 szt. budek: 3.300 zł netto