124/2018: UBEZPIECZENIE UPRAW OZIMYCH

Odsłony: 1194

 

Zapytanie o ofertę na: ubezpieczenie upraw ozimych

 I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Pytający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Pytający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot zapytania:

 1. Ubezpieczenie upraw ozimych: areał, rośliny, odmiany, SU - załącznik
 • Poszczególne uprawy znajdują się na gruntach odpowiednich dla danej rośliny, z zachowaniem zasad starannej agrotechniki i leżą w powiecie rawickim – gm. Rawicz 63-900, Bojanowo 63-940 i Miejska Górka 63-910.
 • Spółka uzyskała od Ministra Rolnictwa potwierdzenie pomocy w formie dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N) – załącznik
 • Dopuszczalne składanie oferty pakietowej dla wszelkich ryzyk i/lub oferty dla pojedynczych ryzyk
 • Szkody w uprawach za minione 4 sezony: 2014/2015 przezimowanie jęczmień oz. 24.937,50 zł, 2016/2017 gradobicie: jęczmień oz. 81.848.20 zł, pszenica oz. 76.658,88 zł + 80.949,12 zł, rzepak oz. 229.162,88 zł, 2017/2018 przezimowanie pszenica i rzepak 6.817,38 zł
 • Założone parametry mogą ulec zmianie (trwają zasiewy pszenicy oz.).
 • Uprawy jare zostaną ubezpieczone w 2019 r. przez podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę w niniejszym zapytaniu
 1. Zapytanie ukaże się na www.zolednica.pl w zakładce "Zapytania i przetargi" oraz zostanie skierowane drogą mailową do podmiotów, które ofertowały dotąd w przedmiocie ubezpieczenia upraw
 2. Zapytujący nie udziela żadnemu Oferentowi wyłączności na przygotowanie oferty ubezpieczeniowej - załącznik dla brokerów
 3. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie pytającego - hzz(at)zolednica.pl

IV.  Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Oferta musi zawierać: cenę ubezpieczenia upraw w oparciu o przedstawione parametry
 3. Oferty należy składać w dniu rozpoczęcia zawierania ubezpieczeń upraw ozimych (wg naszej wiedzy termin ten przypada na 01.10.2018)
 4. Oferty można składać: osobiście w sekretariacie spółki, drogą pocztową (decyduje data wpływu): HZZ "ŻOŁĘDNICA” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, fax 65 546 6702
 5. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02)
 6. Termin związania ofertą – min. 48 h od daty złożenia oferty i nie wcześniej niż 24 h po dacie przyjmowania ofert
 7. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą i ryzyko nagłych zmian warunków u firm ubezpieczających, jak i możliwość przedłużenia przyjmowania ofert

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "ubezpieczenie upraw".