Biegły Rewident

Odsłony: 2616

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

  1. a) informacje o firmie audytorskiej, w tym o:

- formie prowadzenia działalności,

- wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),

- wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

- liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,

- składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,

- pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);

  1. b) oświadczenia firmy audytorskiej o:

- spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

- dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,

- wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

  1. c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i rok 20181;
  1. d) wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia" - oferta nie będzie brana pod uwagę.
  1. e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
  1. f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
  1. g) oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  1. h) oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.
  1. i) parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2017 roku2. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie "oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki". Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 774363206 (Spółki).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

1 zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badanie oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

2 Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.

 Załączniki  Pobierz
 umowa-testowa pdf
Załącznik do umowy nr 1 pdf