119/2018 dostawa: ENERGIA ELEKTRYCZNA

Odsłony: 1075

 

Zapytanie o ofertę na: dostawę energii elektrycznej

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Pytający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Pytający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania:

 1. Zakup ok. 1250 MWh energii elektrycznej rocznie (dopuszczalna opcja na 1,2 lub 3 lata)
 2. Miejsce dostaw, ilości i parametry:  załącznik
 3. Zapytanie ukaże się na www.zolednica.pl w zakładce Zapytania i przetargi oraz zostanie skierowana drogą mailową do dostawców i podmiotów pośredniczących w sprzedaży energii
 4. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie pytającego - hzz(at)zolednica.pl.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 MWh energii dla poszczególnych taryf
 3. Oferty należy składać do dnia 20.09.2018 r. do godz. 9.00 w siedzibie pytającego.
 4. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).
 5. Termin związania ofertą – min. 72 h od daty złożenia oferty i nie wcześniej niż 24 h po dacie przyjmowania ofert
 6. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą i zmiany na towarowej giełdzie energii, jak i możliwość przedłużenia przyjmowania ofert.

 

UWAGA – w ofercie należy zawrzeć informację, czy Oferent gwarantuje NIEZMIENNOŚĆ CENY energii elektrycznej, bez klauzul typu „wystąpienie istotnych warunków rynkowych”, które mogą wpływać na cenę https://www.holowka.com.pl/nieuprawniona-zmiana-cen-energii-elektrycznej/

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "energia elektryczna".