97/2018 oferta sprzedaży: KISZONKA z KUKURYDZY

Odsłony: 1193

 

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu KISZONKA z KUKURYDZY - zbiór 2016

Termin składania ofert: do dnia 10.08.2018 do g.11 - osobiście, pocztą, poprzez OLX.PL, hzz(at)zolednica.pl - (at) zamienić na @

 

Zapytanie o ofertę na:

„sprzedaż ok. 200 ton kiszonki z kukurydzy ze zbiorów 2016 r.”

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż ok. 200 ton kiszonki z kukurydzy ze zbiorów 2016 roku.
 2. Parametry: kiszonka z kukurydzy z zakiszaczem bakteryjnym.
 3. https://www.olx.pl/oferta/kiszonka-z-kukurydzy-zbior-2016-r-jakosc-db-CID757-IDvaMZH.html
 4. Miejsce odbioru: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo
 5. Po stronie Oferenta: odbiór przedmiotu oferty.
 6. Termin odbioru przedmiotu zapytania: do dnia 20.08.2018 r.
IV. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1t kiszonki.
 3. Oferty należy składać do dnia 10.08.2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie Oferującego.
 4. Jeśli przedmiot zapytania nie zostanie w całości sprzedany, oferty będą przyjmowane po terminie składania ofert.
 5. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).
 6. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą
V. Informacje dodatkowe
 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
 2. Osoba do kontaktu: p. Mariusz Skopiński, tel. 693113428, hzz(at)zolednica.pl.